04_20_20 Karabe Camino Del Oro05_22_19 Karabe Baltazar FOX_08_01_23 Karabe 13853 Halyard Dr, Corpus Christi, TX 7841808_08_23 Karabe 8009 Pavo08_12_20 Karabe Baltazar 8525 Legends08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr-