3-2-2019_Whitney and Scott3-2-2019_Whitney and Scott Ceremony3-2-2019_Whitney and Scott Getting ready3-2-2019_Whitney and Scott Reception