08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--177_8_9Karabe_Exterior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--181_3_4Karabe_Exterior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--185_6_8Karabe_Exterior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--189_90_91Karabe_Exterior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--193_5_6Karabe_Exterior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--197_8_9Karabe_Exterior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--1_3_4Karabe_Interior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--5_7_8Karabe_Interior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--9_11_12Karabe_Interior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--13_5_6Karabe_Interior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--17_19_20Karabe_Interior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--21_3_4Karabe_Interior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--25_7_8Karabe_Interior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--29_31_32Karabe_Interior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--33_5_6Karabe_Interior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--37_39_40Karabe_Interior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--41_3_4Karabe_Interior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--45_7_8Karabe_Interior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--53_5_6Karabe_Interior08_21_23 Karabe 4129 Tripoli Dr--57_59_60Karabe_Interior